I. Informacje ogólne:


1.1. Strona internetowa https://4gift.pl/regulamin zawiera aktualny Regulamin określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym 4gift.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30.07.2015 r.

1.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem https://4gift.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

1.3. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto kupującym może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.


II. O firmie:


2.1. Sklep 4GIFT.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej 4GIFT.pl. Dla prawidłowego korzystania ze sklepu https://4gift.pl, w tym do składania zamówień, niezbędny jest komputer klasy PC lub podobny podłączony do sieci Internet oraz wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer wraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies.

2.2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://4gift.pl jest firma:

4GIFT Wojciech Latoszek z siedzibą przy ul. Rydla 52A, 01-850 Warszawa, zarejestrowana pod adresem: ul. Potułkały 6, 02-971 Warszawa wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem
EDG: 516035 wydanym przez Prezydent m.st. Warszawy,

NIP: 951-208-32-87, REGON: 142577330.


III. Kontakt:


3.1.  Z właścicielem sklepu można kontaktować się:

a) telefonicznie*: +48 (22) 354 68 46 lub 794 558 962

* koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym operatora telefonicznego kupującego

b) na adres e-mail: kontakt@4gift.pl

c) na adres Skype: sklep_4gift

d) listownie na adres:

4GIFT ul. Rydla 52A 01-850 Warszawa


IV. Cena:


4.1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu 4GIFT.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.


V. Zamówienie:


5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie 4GIFT.pl oraz przez zgłoszenie zamówienia na pocztę elektroniczną.

5.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5.3.1. Aby złożyć zamówienie należy:

-dokonać wyboru produktu, ewentualnie jego koloru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

-dodać wybrany produkt do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka",

-przejść do formularza zakupu poprzez kliknięcie w przycisk "Przejdź do kasy"

-wypełnić formularz zgodnie z oznaczonymi polami,

-po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią), informację o wybranej metodzie płatności oraz wybranym sposobie dostawy a także o czasie dostawy,

-w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

5.3.2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie”- Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.

5.4. Zamówienia złożone i potwierdzone do godziny 13 realizowane są jeszcze tego samego dnia roboczego. Wszystkie zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że sklep 4GIFT.pl, a Kupujący uzgodnią inaczej.

5.5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-przelew bankowy na konto sklepu (05 1140 2004 0000 3502 7060 9852),

-szybkie płatność DotPay (obsługiwane przez Dotpay S.A.),

-płatność przy odbiorze (należność pobiera doręczyciel).

-płatność przy odbiorze w siedzibie firmy

5.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

5.7. 4GIFT.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.


VI. Dostawa:


6.1. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską DHL, za pomocą Poczty Polskiej, poprzez Paczkomaty InPost lub też zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie firmy.

6.2.1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

-Paczkomaty InPost - 11 zł,

-Paczkomaty InPost - 14 zł (przesyłka za pobraniem)

-Poczta Polska - 9 zł (przesyłka Kurier48)

-Poczta Polska - 12 zł (przesyłka Kurier48, za pobraniem)

-Kurier DHL - 13 zł

-Kurier DHL - 16 zł (przesyłka za pobraniem)

6.2.2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru o wartości powyżej 250 zł:

-płatność z góry: 0 zł,

-płatność przy odbiorze: 3 zł.

6.2.4. Czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Paczkomaty InPost – 1 do 2 dni roboczych,

-Poczta Polska – do 2 dni roboczych (zgodnie z regulaminem usługi Kurier48),

-Kurier DHL – na następny dzień roboczy,

-odbiór osobisty - nawet tego samego dnia, po wcześniejszym umówieniu, jednak nie później niż 7 dni po złożeniu zamówienia.

6.3. Realizacja zamówienia w sklepie dla produktów posiadających status "dostępny" wynosi maksymalnie 24 godziny liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.


VII. Reklamacje:


7.1. Wszystkie produkty będące w ofercie 4GIFT.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. 4GIFT odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

7.2. 4GIFT dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.

7.3. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres 4GIFT: ul. Rydla 52A, 01-850 Warszawa) lub elektronicznej (przesłana na adres kontakt@4gift.pl).

7.4. 4GIFT zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.

7.5. Kupujący ma obowiązek poinformować sklep 4GIFT.pl o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.


VIII. Zwroty:


8.1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie 4GIFT.pl  bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki.

8.2. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz 4GIFT niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

8.4. 4GIFT.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. 4GIFT zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez 4GIFT, 4GIFT nie jest zobowiązany do zwrotu kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


IX. Postanowienia końcowe:


9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem 4GIFT.pl, a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

9.2. Sklep 4GIFT.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez 4GIFT.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tutaj znajdziesz regulamin obowiązujący do dnia 30/07/2015